Dược Sĩ Nguyễn Xuân

Dược sĩ Xuân Nguyễn - Dược sĩ Trường đại học Dược Hà Nội. Quê quán: Thanh Hóa. SDT liên hệ: 0356686448.